Kore wa hon desu.

DAI 2 KA <türkçe çeviri>

1.

Kore wa hon desu.

Kore wa nooto desu.

Sore wa enpitsu desu.

Sore wa pen desu.

Are wa kyookai desu.

Are wa mosuku desu.

2.
Kore wa hon desu ka ?

- Hai, soo desu. Sore wa hon desu.


Sore wa enpitsu desu ka ?

- Hai, soo desu. Kore wa enpitsu desu.


Are wa kyookai desu ka ?

- Hai, soo desu. Are wa kyookai desu.

3.
Kore wa hon desu ka ?

- Iie, sore wa hon dewa arimasen.

- Sore wa nooto desu.


Sore wa enpitsu desu ka ?

- Iie, kore wa enpitsu dewa arimasen.

- Kore wa pen desu.Are wa kyookai desu ka ?

- Iie, are wa kyookai dewa arimasen.

- Are wa mosuku desu
.

4.
Kore wa nan(i) desu ka ?

- Sore wa hon desu.

Sore wa nan(i) desu ka ?

- Kore wa enpitsu desu.

Are wa nan(i) desu ka ?

- Are wa mosuku desu.