Watashi wa Mustafa desu.

DAI 3 KA <türkçe çeviri>

1.

Watashi wa Mustafa desu.

Watashi-tachi wa Toruko-jin desu.

Anata wa SATOO-san desu.

Anata-tachi [gata] wa Nihon-jin desu.

Kare wa Sumisu-san desu.

Kare-ra wa Amerika-jin desu.

Kanojo wa Erizabesu-san desu.

Kanojo-tachi wa Igirisu-jin desu.

2.
Anata wa SATOO-san desu ka ?

- Hai, soo desu. Watashi wa SATOO desu.

- Iie, soo dewa arimasen. Watashi wa SUZUKI desu.


Kare wa Mustafa-san desu ka ?

- Hai, soo desu. Kare wa Mustafa-san desu.

- Iie, soo dewa arimasen. Kare wa Levent-san desu.


Kanojo wa SATOO-san desu ka ?

- Hai, soo desu. Kanojo wa SATOO-san desu.

- Iie, soo dewa arimasen. Kanojo wa KATOO-san desu.

3.
Anata wa dare [donata] desu ka ?

- Watashi wa Mustafa desu.


Kare wa dare [donata] desu ka ?

- Kare wa SUZUKI-san desu.


Kanojo wa dare [donata] desu ka ?

- Kanojo wa SATOO-san desu.

4.
Watashi wa seito desu.

Watashi mo seito desu.

Anata mo seito desu.

Kare-ra mo seito desu.

Kanojo-tachi mo seito desu.


Anata wa sensei desu ka ?

- Hai, soo desu. Watashi wa sensei desu.

Anata mo sensei desu ka ?

- Iie, soo dewa arimasen. Watashi wa seito desu.

Kare mo seito desu ka ?

- Hai, soo desu. Kare mo seito desu.

Kanojo mo seito desu ka ?

- Iie, soo dewa arimasen. Kanojo wa seito dewa arimasen.

5.
Kore wa hon desu.

Kore wa watashi no hon desu.

Sore wa enpitsu desu.

Sore wa anata no enpitsu desu.

Are wa gakkoo desu.

Are wa watashi no gakkoo desu.


Kore wa anata no keshi-gomu desu ka ?

- Hai, soo desu. Sore wa watashi no keshi-gomu desu.

Sore wa anata no tabako desu ka ?

- Hai, soo desu. Kore wa watashi no tabako desu.

Are wa anata no gakkoo desu ka ?

- Hai, soo desu. Are wa watashi no gakkoo desu.

6.
Kore wa dare [donata] no hon desu ka ?

- Sore wa watashi no hon desu.

Sore wa dare [donata] no enpitsu desu ka ?

- Kore wa watashi no enpitsu desu.

Are wa dare [donata] no gakkoo desu ka ?

- Are wa watashi-tachi no gakkoo desu